Match/Flexi shower

Match/Flexi shower

Hinged shower door, 200x100 cm 361 GBP
Hinged shower door, (180 degrees), 200x67-69 cm 361 GBP
Shower "A", hinged door (180 degrees), 200x77-79 cm 361 GBP
Shower "A", hinged door (180 degrees), 200x87-89 cm 361 GBP
Folding door "B" (180-degree), 200x(97-99), cm 436 GBP
Folding door "B" (180-degree), 200x(65-67), cm 436 GBP
Folding door "B" (180-degree), 200x(77-79), cm 436 GBP
Folding door "B" (180-degree), 200x(85-87), cm 436 GBP
Door with side panel (180-degree) 200 x (97-99) cm 361 GBP
Door with side panel (180-degree) 200 x (87-89) cm 361 GBP
Fixed wall, 200x97-99 cm 361 GBP
Fixed wall, 200x(115-117) cm 508 GBP
Fixed wall, 200x(137-139) cm 508 GBP
Fixed wall, 200x(67-69) cm 361 GBP
Fixed wall, 200x(77-79) cm 361 GBP
Fixed wall, 197,5x(87-89) cm 361 GBP
Half-round door, 200x(82-84) cm 361 GBP
Half-round door, 200x(62-64) cm 361 GBP
Half-round door, 200x(72-74) cm 361 GBP
Match shower half-round swing door with side panel (90°) "G" 200x(88-90) cm 508 GBP
Bath tub door with hinged door (180 degrees incl. wall support) 155x(95-97) cm 361 GBP